Privacy Policy

»

Internationaal privacybeleid

Herzien op 1 oktober 2020

Dit internationale beleid inzake gegevensbescherming (‘privacybeleid’) biedt Retail Solutions, Inc. (‘RSi’ of het ‘bedrijf’) een uniforme procedure om de normen, procedures en controles inzake gegevensbescherming te beheren, terwijl de juiste implementatie en handhaving van geschikte controlemaatregelen worden gewaarborgd.

Terwijl de wereld rondom ons steeds meer verbonden raakt en steeds afhankelijker wordt van technologie, is de verspreiding van gegevens, inclusief onze eigen persoonsgegevens, een toenemende zorg. We verwachten van organisaties dat zij onze persoonsgegevens beschermen en dergelijke informatie op een eerlijke en ethische manier gebruiken en delen. Onze eigen klanten mogen van ons dezelfde hoge normen verwachten. Naast deze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten moeten wij ook juridische verplichtingen nakomen. Door onze naleving beschermen wij de reputatie en winstgevendheid van onze onderneming.

Als u bij RSi werkt, kunt u in contact komen met persoonsgegevens van onze werknemers of klanten. Om het in ons gestelde vertrouwen te behouden en om continue naleving te waarborgen, is het belangrijk dat u onze beleidsmaatregelen, normen en procedures tijdens alle fases van informatieverwerking naleeft.

Een zorgvuldige omgang met de informatie die in dit document wordt gegeven, alsook met onderliggende normen en procedures helpt u om uw verantwoordelijkheden als een werknemer te vervullen.

Eventuele vragen met betrekking tot het in dit document gepresenteerde materiaal kunnen aan de onderstaande contacten worden gericht. Algemene verzoeken kunnen ook worden ingediend via de privacy-inbox van RSi, die te vinden is op [email protected]

Juridische afdeling
Uitvoerend vicevoorzitter, algemene raad en Chief Privacy Officer
 +1 312-474-8355 [email protected]
Functionaris voor privacy/gegevensbescherming
Hoofdfunctionaris voor privacy en internationale functionaris voor de gegevensbescherming
 +1 312-474-2662 [email protected]
Bureau voor gegevensbeveiliging +1 312-474-2865 [email protected]

Dit privacybeleid is van toepassing op RSi inclusief alle bedrijfseenheden, afdelingen, personeel, derde partijen en andere dienstverleners (niet-werknemers) die een contractuele overeenkomst met RSi hebben voor de omgang met persoonsgegevens. Uitzonderingen op dit privacybeleid moeten schriftelijke goedgekeurd zijn door de afdeling gegevensbescherming van RSi met opgaaf van een adequate zakelijke rechtvaardiging, een verklaring van risico-aanvaarding en compenserende controlemaatregelen. De afdeling gegevensbescherming zal alle uitzonderingen analyseren die op basis van risico-inschattingen zijn geïdentificeerd of anderszins zijn gerapporteerd door gelieerde partijen, en zal dit doen in overleg met de juridische afdeling om uitzonderingen te toe te staan.

#BeleidBeleidsverklaring
1.0Onze visie op privacyRSi benoemt in dit interne document de verantwoordelijkheden van het privacyprogramma en alle aanverwante activiteiten.
2.0Internationale gedragscodeDe internationale gedragscode van RSi definieert de normen voor een ethische en eerlijke omgang met elkaar en onze klanten.
3.0Beleid inzake gegevensbeveiligingRSi definieert een operationeel model met gespecificeerde rollen en verantwoordelijkheden het beheer van het RSi-programma inzake gegevensbeveiliging vast te leggen. RSi stelt een duidelijke verantwoordelijkheid voor het beheren, gebruiken, uitvoeren en monitoren van het programma inzake gegevensbeveiliging in overeenstemming met wettelijke voorschriften en zakelijke vereisten.
4.0Privacyverklaring inzake commerciële en HR-gegevensRSi identificeert de mechanismen voor grensoverschrijdende gegevensdoorgiften van commerciële en HR-gegevens tussen de EU en VS.

AVG-beleid

Herzien op 1 oktober 2020

Dit AVG-beleid van RSi (het ‘AVG-beleid’) is ontworpen om te waarborgen dat de activiteiten van Retail Solutions, Inc. (‘RSi’ of het ‘bedrijf’) die onder de AVG vallen, niet alleen de wet naleven, maar ook voldoen aan de hoge normen van RSi, die vaak verder gaan dan de wettelijke verplichtingen. Het AVG-beleid (dat van toepassing is op alle activiteiten van RSi die onder de AVG vallen, zoals hieronder uitgelegd) maakt deel uit van het internationale beleid inzake gegevensbescherming (dat internationaal van toepassing is op RSi, met inbegrip van maar niet beperkt tot activiteiten die onder de AVG vallen).

De AVG vereist strikte naleving van een aantal regels evenals subjectieve, op risico gebaseerde acties op andere punten. Er kan meer dan één manier zijn waarop naleving van de AVG en het voldoen aan de hoge normen van RSi kan worden bereikt. Als werknemers of onderaannemer van RSi moet u het AVG-beleid volgen wanneer persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u twijfels heeft in dit verband, overlegt u met de juridische afdeling van RSi, de afdeling gegevensbescherming van RSi of de functionaris voor gegevensbescherming.

De AVG ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder gedefinieerd. De AVG is van toepassing op alle bedrijven die in de EER zijn gevestigd. Dit betekent dat het van toepassing is op alle activiteiten van een RSi-bedrijf dat in een EER-land is gevestigd (d.w.z. enig land in de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), en tevens dat het van toepassing is op activiteiten van dat bedrijf die buiten de EER worden uitgevoerd.

Het VK blijft de AVG toepassen via zijn nationale wetten, nadat het VK de Europese Unie heeft verlaten (en zelfs als het VK geen onderdeel blijft van de EER).

De AVG is ook van toepassing op RSi-bedrijven die niet in de EER zijn gevestigd, en wel in twee gevallen:

 • Wanneer een niet-EER RSi-bedrijf diensten verleent aan een klant in de EER waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG zal ook van toepassing zijn op de levering van interne diensten binnen de RSi-groep naar de EER (bijv. wanneer een HR-functie is gecentraliseerd in de VS en een EER-bedrijf diensten van die gecentraliseerde functie ontvangt).
 • Wanneer een RSi-bedrijf dat niet in de ERR is gevestigd, het ‘gedrag van natuurlijke personen in de EER bewaakt’. Bijvoorbeeld wanneer een IT-team in de Verenigde Staten het gebruik van IT-activa of communicatieapparatuur van RSi door in de EER gevestigde werknemers bewaakt. Dit is ook van toepassing op websites, bijvoorbeeld wanneer RSi een website heeft die gericht is op klanten in de EER, en die website cookies of andere technologie gebruikt om bezoekers op de website te volgen.
 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE / VERWERKERBij het verwerken van persoonsgegevens kan RSi optreden als een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘verwerker’ als bedoeld in de AVG.Een verwerkingsverantwoordelijke is een organisatie die bepaalt (d.w.z. beslissingen neemt over) hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt. RSi is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van zijn werknemers en sollicitanten, maar ook met betrekking tot zijn klanten (d.w.z. de individuele zakelijke contacten van de bedrijfsklanten van RSi), wanneer het hun persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld voor CRM-, marketing-, facturerings- en websitedoeleinden.Een verwerker is een organisatie die volgens de aanwijzingen van een verwerkingsverantwoordelijke handelt bij de uitvoering van de verwerking namens de verwerkingsverantwoordelijke. Over het algemeen treedt RSi op als verwerker bij de levering van klantendiensten in het kader waarvan het persoonsgegevens van de klantenkaarthouders, consumenten, etc. van klanten moet hosten, analyseren of doorgeven. RSi zal ook zijn eigen verwerkers gebruiken. Dit kan zijn om persoonsgegevens te verwerken ten aanzien waarvan RSi de verwerkingsverantwoordelijke is (bijvoorbeeld wanneer RSi een externe payroll-verwerker of een marketingautomatiseerder inschakelt). Het kan echter ook zijn om klantengegevens te verwerken in verband met de levering van diensten aan klanten, d.w.z. wanneer RSi een deel van een klantenovereenkomst aan een derde partij uitbesteedt. Onder deze omstandigheden zal RSi de hoofdverwerker zijn en de derde partij een ‘subverwerker’.

  Opmerking: alle relaties tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker (of tussen een verwerker en subverwerker) moet worden geregeld door een schriftelijke overeenkomst die bepaalde verplichte voorwaarden bevat. Belangrijk is dat dit klantenovereenkomsten omvat indien RSi mogelijk persoonsgegevens van klanten verwerkt. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van RSi via [email protected] voor meer informatie en voor passende contractvoorwaarden.

 2. KENNISGEVING RSI streeft ernaar om een kennisgeving te verstrekken wanneer wij persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verwerken, ook met betrekking tot onze klanten, werknemers en sollicitanten. Waar mogelijk verstrekken wij een link, waarmee bij het kennisgevings- en keuzepunt met een klik het privacybeleid kan worden bekeken.Bijvoorbeeld::
  • Indien mogelijk op elk punt waar gegevens van de klant worden verzameld; en
  • Waar relevant op het punt voordat toestemming wordt verkregen.
 3. RECHTSGRONDENE lke verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een gespecificeerde ‘rechtsgrond’ (soms ‘wettelijke basis’ of ‘voorwaarde’ voor verwerking genoemd). RSi streeft ernaar om een rechtsgrond te identificeren voor al zijn verwerkingsactiviteiten, en om dit in zijn privacyverklaringen te communiceren.De zes beschikbare rechtsgronden worden opgesomd in artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit zijn:
  1. wanneer de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren (bijv. het betalen van het salaris van werknemers in overeenstemming met hun arbeidsovereenkomst);
  2. wanneer het noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te leven (bijv. het bekendmaken van werknemersinformatie aan de Belastingdienst of het opstellen van onze gezondheids- en veiligheidsrapporten);
  3. indien u een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft bij de verwerking en dit zwaarder weegt dan de inbreuk op de rechten en belangen van een natuurlijk persoon (bijv. het volgen van bezoekers op websites van de RSi, of het bijhouden van dossiers over onze klanten in onze CRM-systemen);
  4. indien u de toestemming hebt verkregen van de betrokkene (zie sectie D hieronder);
  5. wanneer het noodzakelijk is om iemands leven te beschermen; of
  6. wanneer het noodzakelijk is om een publieke/officiële taak uit te voeren (niet relevant voor RSi als een particulier bedrijf).

  Elke verwerking van bijzondere gegevens moet worden gerechtvaardigd door verwijzing naar een van een aantal speciale gronden voor verwerking, zoals uiteengezet in artikel 9, lid 2, van de AVG.

  Hoewel er negen speciale gronden zijn voor het verwerken van bijzondere gegevens, zijn zij over het algemeen beperkter en afgestemd op specifieke situaties. Enkele gronden die waarschijnlijk van toepassing kunnen zijn op RSi:

  • de expliciete toestemming van de betrokkene is verkregen, behalve wanneer de toestemming is uitgesloten uit hoofde van de toepasselijke wetgeving;
  • of de verwerking is noodzakelijk voor:
   • een verplichting uit hoofde van de arbeidswetgeving;
   • redenen van aanzienlijk publiek belang (dat een aantal activiteiten uit hoofde van de lokale wet toestaat, zoals het monitoren van gelijke kansen in bepaalde landen); of
   • voor rechtszaken of om juridisch advies in te winnen.

  Opmerking:: het gebruik van toestemming (hetzij normale toestemming conform art. 6 of uitdrukkelijke toestemming conform art. 9) zal slechts in enkele gevallen gepast of geldig zijn in de context van een arbeidsrelatie, d.w.z. wij hoeven geen toestemming vragen van werknemers voor de verwerking van persoonsgegevens.

  Persoonsgegevens met betrekking tot strafbladen kunnen alleen worden verwerkt, wanneer er een uitdrukkelijke toestemming is conform Europese of lokale (d.w.z. van een lidstaat) wetgeving. Het is daarom het beleid van RSi om zorgvuldig te situaties te bekijken waarin gegevens over strafbladen kunnen worden verwerkt (bijv. bij sollicitaties) om naleving met de van toepassing zijnde wet te waarborgen.

 4. TOESTEMMINGAls een van de rechtsgronden voor verwerking is toestemming (een instemmende handeling die aanvaarding aangeeft) vereist voor het verwerken van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden. Wanneer het noodzakelijk is om toestemming te vragen, streeft RSi ernaar om te waarborgen dat de betrokkene de toestemming op elk moment kan intrekken. Kennisgeving en toestemming moeten duidelijk en expliciet zijn en de betrokkene moet even eenvoudig zijn toestemming kunnen intrekken als hij deze heeft afgegeven.RSi streeft ernaar om een duidelijke link naar de privacyverklaring te geven voor elk punt waar om toestemming wordt gevraagd.
 5. DIRECT MARKETING EISEN INZAKE KENNISGEVING TOESTEMMINGBetrokkenen hebben het recht om direct marketing op elk moment te stoppen. RSi zal betrokkenen direct voor direct marketing uitschrijven na een verzoek. Bij elke toestemmingsprocedure zal RSi ernaar streven om een duidelijke link te geven naar het privacybeleid (met de kans om eerdere toestemming te herzien). RSi zal proberen om de kennisgeving en toestemming duidelijk en expliciet te maken, waarbij een positieve handeling die instemming aangeeft, noodzakelijk is.
 6. COOKIES: EISEN INZAKE KENNISGEVING TOESTEMMING VOOR ALLE DIGITALE KANALEN RSI biedt cookiekennisgevingen (banners) bij gebruik van tracking-technologieën (bijv. webbakens, zowel essentiële als niet-essentiële cookies, enz.).
 7. RECHT VAN BEZWAAR TEGEN VERWERKING (OPT-OUT)Natuurlijke personen mogen op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’. Indien dit recht wordt uitgeoefend, volgt RSi zijn interne richtlijnen om verzoeken van betrokkenen in te willigen. Een gebruiker kan zijn recht op vele manieren uitoefenen.
 8. RECHT OP GEGEVENSWISSINGRSI streeft ernaar om persoonsgegevens te laten wissen wanneer hierom wordt verzocht, voor zover het verzoek in overeenstemming is met de AVG. RSi zal ernaar streven om verzoeken snel te bevestigen en te verwerken en verzoeken zonder onnodige vertraging te beantwoorden. RSi heeft interne operationele en technische procedures ingesteld over hoe om te gaan met gebruikersverzoeken, die u zorgvuldig moet volgen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van RSi via [email protected].
 9. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKINGRSI streeft ernaar om het recht van een betrokkene na te leven om verwerking onder de volgende omstandigheden te beperken:
  • De betrokkene bestrijdt de juistheid.
  • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzoekt om het gebruik uitsluitend tot wettelijk gebruik te beperken.
  • De betrokkene heeft informatie die wij hebben, nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wil het gebruik daarbuiten beperken.

  Indien wij tijd nodig hebben om te besluiten of wij voldoende rechtsgrond hebben om het verzoek tot beperking terzijde te kunnen schuiven, moeten wij verwerking opschorten totdat wij een besluit nemen. RSi heeft interne operationele en technische procedures ingesteld over hoe om te gaan met gebruikersverzoeken, die u zorgvuldig moet volgen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van RSi via [email protected].

 10. TOEGANGSRECHT – toegangsverzoeken van betrokkenen RSi garandeert dat consumenten het recht hebben op bevestiging van onze verwerking van hun gegevens, alsook op toegang tot hun persoonsgegevens. RSi heeft interne operationele en technische procedures ingesteld over hoe om te gaan met toegangsverzoeken van betrokkenen, die u zorgvuldig moet volgen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van RSi via [email protected].
 11. RECHT OP RECTIFICATIE Consumenten hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren (corrigeren). Consumenten hebben het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. RSi heeft interne operationele procedures ingesteld over hoe om te gaan met rectificatieverzoeken, die u zorgvuldig moet volgen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van RSi via [email protected].
 12. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENSRSI streeft ernaar om het recht van een betrokkene na te leven met betrekking tot de overdraagbaarheid van gegevens. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is alleen van toepassing op persoonsgegevens die een gebruiker aan ons heeft ‘verstrekt’. Dit omvat:
  • gegevens die actief en opzettelijk door de consument zijn verstrekt (bijvoorbeeld mailadres, gebruikersnaam, leeftijd, enz.);
  • observatiegegevens die wij krijgen door het gebruik van de consument van onze diensten. Deze kunnen bijvoorbeeld de zoekgeschiedenis, verkeersgegevens en locatiegegevens van een persoon omvatten;
  • informatie verkregen van kredietbureaus valt niet onder het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of voor de uitvoering van een overeenkomst (zie sectie C hierboven); en
  • wanneer de verwerking geautomatiseerd is.

  RSi heeft interne operationele en technische procedures ingesteld over hoe om te gaan met verzoeken inzake overdraagbaarheid, die u zorgvuldig moet volgen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van RSi via [email protected].

 13. DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR BUITEN DE EERRSI zal geen persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, doorgeven naar buiten de EER, tenzij (i) een adequaat beschermingsniveau kan worden gewaarborgd voor de rechten en vrijheden van betrokkenen of (ii) er een specifieke ontheffing bestaat.Doorgiften vinden mogelijk niet op duidelijke en expliciete wijze plaats. Bijvoorbeeld als een leverancier die in Duitsland is gevestigd, een deel van zijn verwerking uitbesteedt aan een outsourcebedrijf in India, is er sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar buiten de EER. Dit is verboden, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Veel van onze klantenovereenkomsten omvatten internationale gegevensdoorgiften, bijvoorbeeld wanneer wij diensten leveren aan een Italiaanse klant door middel van verwerkingsactiviteiten in de Verenigde Staten.Met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens aan RSi in de Verenigde Staten, kan RSi vertrouwen op zijn eigen privacyverklaring om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen voor de betrokkenen uit de EER.

  Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ander land buiten de EER, neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van RSi via [email protected] deze zal advies geven over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Dit kan speciale contractvoorwaarden (de ‘standaard contractclausules’) of een voor de context specifieke ontheffing (bijv. een doorgifte die noodzakelijk is in verband met juridische vorderingen) omvatten.

 14. GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELINGENIndien nieuwe projecten of werkwijzen (dan wel voorstellen tot wijziging van bestaande projecten of werkwijzen) een intensievere verwerking of verwerking met een hoger risico voor persoonsgegevens of bijzondere gegevens met zich meebrengen, zal RSi een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren.Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling is belangrijk om privacyrisico’s te identificeren en te beperken vóórdat een project start, alsook om de principes toe te passen van ‘Gegevensbescherming door ontwerp’, waarbij waar projecten van meet af aan worden opgebouwd met aandacht voor privacynaleving. Dit kan tijd en middelen besparen door tussenkomst op een later moment te voorkomen. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van RSi voor meer informatie.
 15. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMINGBepaalde beperkingen zijn van toepassing op het nemen van belangrijke besluiten over natuurlijke personen volledig op basis van geautomatiseerde processen zonder menselijke tussenkomst. Een voorbeeld hiervan kan zijn wanneer sollicitanten automatisch worden verwijderd als zij niet aan bepaalde voorwaarden voldoen of als zij een psychometrische test niet halen. Onder deze omstandigheden moeten wij mogelijk (i) een kennisgeving aan de betrokkenen verstrekken, waarin wij hen informeren dat zij het recht hebben om bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde besluitvorming en om menselijke tussenkomst te eisen; of (ii) menselijke tussenkomst aan het proces toevoegen om geautomatiseerde besluitvorming te voorkomen. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van RSi voor meer informatie.
 16. PRIVACYBELEIDRSI streeft ernaar om gebruikers van wie persoonsgegevens worden verwerkt, toegang te geven tot dit privacybeleid. RSi behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment aan te passen en bij te werken.Bijlage A – Definities AVG
  SleutelbegripDefinitie
  PERSOONS-GEGEVENSEnige informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de Europese Unie, inclusief gekoppelde gegevens en/of koppelbare gegevens en enige combinatie hiervan. Dit omvat gekoppelde of koppelbare gegevens aan een alias, apparaatidentificatie of een soortgelijke identificatie die een gebruiker identificeert.
  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van (1) een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of (2) van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
  Belangrijke opmerking: identificeerbare gegevens vergroten het verwerkingsrisico. Door gegevens die personen identificeren, uit een gegevensverzameling te verwijderen, vallen gegevens mogelijk niet langer binnen de reikwijdte van de AVG. Verkooppuntgegevens vallen bijvoorbeeld buiten de reikwijdte van de AVG. Opmerking: RSi beschouwt getokeniseerde, gehashte en versleutelde klantenkaartnummers als gepseudonimiseerde persoonsgegevens die onder de AVG vallen.
  BIJZONDERE GEGEVENSPersoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, evenals genetische gegevens, biometrische gegevens die worden gebruikt voor de unieke identificatie van een persoon, dan wel gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
  VERWERKINGDe term Verwerking is heel breed. Het omvat in principe alle handelingen met persoonsgegevens (inclusief het eenvoudigweg verzamelen, opslaan of verwijderen van gegevens). De AVG is waarschijnlijk van toepassing op alle handelingen van RSi waarbij persoonsgegevens betrokken zijn of worden geraakt.
  VERWER-KINGSVER-ANTWOOR-DELIJKERSi is een verwerkingsverantwoordelijke wanneer RSi het soort persoonsgegevens bepaalt dat wordt verzameld, controleert hoe die persoonsgegevens worden verwerkt, en bepaalt hoe de persoonsgegevens worden gebruikt. RSi is bijvoorbeeld verwerkingsverantwoordelijke: wanneer het persoonsgegevens verwerkt van betrokkenen die leden zijn van een panel of -enquête die RSi direct beheert ten bate van zichzelf; wanneer wij persoonsgegevens verwerken die verzameld zijn van de openbare website van RSi; wanneer wij betrokken zijn bij direct-marketingactiviteiten ten bate van RSi; en door onze onderneming te exploiteren (HR-gegevens).
  VERWERKERRSi is een verwerker wanneer RSi verwerkingsdiensten levert aan een verwerkingsverantwoordelijke (over het algemeen diensten inzake de RSi-klantenkaart, CRM’s en marketing namens of ten bate van een klant), waarbij RSi geen volledige controle heeft over welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Wanneer RSi een verwerker is, verwerkt het gegevens namens de klant en heeft het niet het recht om gegevens te verwerken op een manier die verder gaat dan de instructies van de klant. RSi is bijvoorbeeld verwerker: wanneer het persoonsgegevens verwerkt van consumenten die lid zijn van een renpanel of -enquête die RSi uitvoert namens een klant; wanneer wij versleutelde klantenkaartnummers voor een klant verwerken; of wanneer wij direct-marketingactiviteiten uitvoeren voor een klant als onderdeel van een klantenovereenkomst.
  RECHTEN VAN BETROKKENENDe verzameling rechten die in bepaalde jurisdicties aan natuurlijke personen zijn toegekend om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die door RSi zijn verzameld of opgeslagen, en om een keuze of controle te hebben over hoe die gegevens door RSi wordt gebruikt. Deze rechten kunnen omvatten:

  • Het recht op inzage in de gegevensverwerkingsactiviteiten die bij RSi plaatsvinden Het recht om een kopie van alle gegevens die door RSi worden bewaard of verwerkt
  • Het recht om persoonsgegevens te laten wissen, te corrigeren of over te dragen
  • Het recht om verwerking te beperken of te blokkeren
  • Het recht om vrijelijk toestemming in te trekken
  PERSONEELAlle werknemers, onderaannemers, medewerkers en tijdelijk personeel bij RSi.

RSi GDPR Notice

Van kracht vanaf 1 oktober 2020

Retail Solutions, Inc. (“RSi”, de “onderneming”, “wij” of “ons”) nemen gegevensbescherming en privacy op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) serieus.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen tijdens de activiteiten van onze bedrijven binnen en buiten de EU in verband met het aanbieden van goederen en diensten aan, of het controleren van, personen in de EU. Zie ook de EU‐VS‐privacyschildverklaring van RSi voor meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van RSi.

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en wanneer en waar wij deze gebruiken
 • Hoe wij persoonsgegevens binnen RSi en met onze dienstverleners, toezichthouders en andere derden delen
 • Meer uitleg over directe marketing
 • Internationale doorgifte van persoonsgegevens
 • Hoe wij persoonsgegevens beschermen en opslaan
 • Wettelijke rechten met betrekking tot uw privacy
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen voor meer ondersteuning

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen om te zorgen dat deze blijft voldoen aan wettelijke vereisten en blijft aansluiten op onze manier van werken. Ga regelmatig naar deze pagina’s voor de laatste versie van deze verklaring.

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden.

Belangrijke informatie over RSi:
De entiteit van RSi die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, is de onderneming die oorspronkelijke gegevens van of over u verzamelt. Dit blijkt vaak uit de context: u vertegenwoordigt bijvoorbeeld een RSi‐klant en u hebt doorgaans contact met (bijvoorbeeld) onze lokale vestiging in het VK of Italië. Dit kan ook worden uitgelegd in afzonderlijke verklaringen die beschikbaar worden gesteld wanneer uw persoonsgegevens voor het eerst door de desbetreffende RSi‐entiteit wordt verzameld, bijvoorbeeld wanneer u of het bedrijf waarvoor u werkt een dienst van ons betrekt.

U kunt meer over RSi te weten komen op www.retailsolutions.com of door contact met ons op te nemen met de informatie in het gedeelte Contact met ons opnemen.

In dit gedeelte vindt u meer informatie over:

 • de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen;
 • wanneer wij persoonsgegevens verzamelen;
 • hoe wij persoonsgegevens gebruiken;
 • de juridische basis voor het gebruik van persoonsgegevens.

Wij verzamelen gegevens over u wanneer u:

 • onze websites gebruikt;
 • zaken met ons doet als vertegenwoordiger van een van onze klanten of leveranciers;
 • solliciteert naar een functie bij RSi. Zie in dit geval onze aparte privacyverklaringen voor sollicitanten;
 • contact met ons opneemt in verband met een vraag of een klacht;
 • een kantoor of locatie van RSi bezoekt;
 • zich abonneert op marketingcommunicatie van ons of een evenement van RSi bezoekt; of
 • voor ons werkt als een werknemer of onafhankelijke opdrachtnemer.

Wij verwerken ook persoonsgegevens namens onze klanten wanneer wij onze diensten aan hen leveren.
Wanneer wij dat doen, treden wij op als “gegevensbeheerder”. We kunnen ook optreden als “gegevensverwerker” zoals beschreven in de relevante gegevensbeschermingswetgeving, als we uw informatie ontvangen van onze klant (of eventueel een derde partij) die optreedt als “verwerkingsverantwoordelijke”. Als u zorgen of vragen hebt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de diensten van RSi, dient u contact op te nemen met onze klant. Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, moeten wij uw verzoek aan de desbetreffende klant doorgeven.

Afhankelijk van de context waarin wij met u communiceren, omvatten de gegevens die wij verzamelen waarschijnlijk:

 • uw naam;
 • uw contactgegevens;
 • informatie over uw dienstverband bij RSi;
 • profiel‐/aanmeldgegevens;
 • uw marketingvoorkeuren;
 • bewakingsbeelden of identificatiegegevens (in bijvoorbeeld een bezoekersregistratieboek) wanneer u een RSi‐kantoor of ‐locatie bezoekt;
 • overige persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld indien dat relevant is in verband met een klacht of vraag.

Ook wanneer u gebruikmaakt van onze websites, verzamelen wij informatie, zoals het IP‐adres, informatie die door de browser wordt gegenereerd (browsertype, besturingssysteem), evenals informatie over uw browsersessie. Wij gebruiken deze informatie niet om u als persoon te identificeren, maar om uw online ervaring beter op u af te stemmen en te verbeteren, of om deze in geaggregeerde vorm voor statistische doeleinden in te zetten.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden die in onderstaande tabel worden vermeld. Wij verzamelen, gebruiken en delen uw persoonsgegevens alleen wanneer wij ervan overtuigd zijn dat er een passende juridische basis is om dat te doen. In de tabel hebben wij aangegeven wat deze juridische bases kunnen zijn. In de context van onze zakelijke relatie hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om een zakelijke relatie aan te gaan of te onderhouden of die wij op grond van de wet moeten verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij over het algemeen weigeren om een contract aan te gaan, de opdracht uit te voeren of niet in staat zijn om een bestaand contract uit te voeren waardoor dit mogelijk moet worden ontbonden. De juridische basis op grond waarvan wij handelen, heeft gevolgen voor uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens (zie de sectie hieronder voor meer informatie):

DoelJuridische basis
Marketing van onze producten en diensten.Gerechtvaardigd belang om contact te kunnen opnemen met klanten en potentiële klanten om onze producten en diensten te promoten, of (indien dat wettelijk verplicht is) uw toestemming te verkrijgen.
Met u communiceren tijdens evenementen.Gerechtvaardigd belang om met zakelijke contactpersonen te netwerken en onze producten en diensten te promoten.
Do business with our partners and suppliers (for example, maintaining CRM records, contacting you about your business with RSi, invoicing).Legitimate interest in contacting our partners and suppliers; or Compliance with a legal obligation.
Zakendoen met onze partners en leveranciers (bijvoorbeeld het onderhouden van CRMgegevens, contact met u opnemen over uw zakelijke activiteiten met RSi, factureren).Gerechtvaardigd belang om te communiceren met onze partners en leveranciers, of om wettelijke verplichtingen na te leven.
Vragen en klachten van klanten oplossen.Gerechtvaardigd belang om vragen en klachten op te lossen, of om wettelijke verplichtingen na te leven.
U te voorzien van toegang tot alle delen van onze website, uw ervaring op onze websites te personaliseren en uiteindelijk de functionaliteit van de websites ten behoeve van alle gebruikers te verbeteren.Gerechtvaardigd belang om een betere, klantvriendelijke website te bieden door inzicht te verkrijgen in de manier waarop onze website wordt gebruikt.
Personeelswerving beheren.Gerechtvaardigd belang bij het selecteren van geschikte kandidaten en rechtstreeks van de sollicitant verkregen toestemming voor het bewaren van gegevens voor toekomstige kansen (en, waar van toepassing, verwerking die noodzakelijk is voor indienstnemingsbesluiten). Zie onze aparte privacyverklaringen voor sollicitanten.
Onze medewerkers beschermen en de veiligheid en beveiliging van onze vestigingen garanderen.Gerechtvaardigd belang om onze medewerkers te beschermen en misdrijven te voorkomen, of om wettelijke verplichtingen na te komen.
Gehashte of gepseudonimiseerde klantenkaartnummers, klantenkaarttransactiegegevens en persoonsgegevens van enquêtepanelleden namens onze klanten in de hoedanigheid van gegevensverwerker verwerken.Uitvoering van een contract met onze klanten en toestemming die is verkregen door het optreden van onze klant als verwerkingsverantwoordelijke.

In dit gedeelte vindt u meer informatie over de wijze waarop wij persoonlijk informatie delen:

 • Binnen RSi:
 • met derden die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten;
 • onze toezichthoudende instanties en andere derden.

Wij delen uw persoonsgegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden:

 • binnen RSi, wanneer het doorgeven van de gegevens nodig is om onze diensten aan onze klanten te kunnen leveren of om onze onderneming te drijven;
 • met derden die ons helpen bij het drijven van onze onderneming en het leveren van onze diensten. Deze derden zijn akkoord gegaan met een geheimhoudingsovereenkomst. Zij gebruiken de persoonsgegevens die wij aan hen overdragen, of die zij namens ons verzamelen, uitsluitend om de dienst te leveren waarvoor wij hen hebben gecontracteerd. Dat kan bijvoorbeeld gaan om ITdienstverleners die ons helpen bij het beheren van onze IT‐ en backofficesystemen, aanbieders van marketingautomatiseringsdiensten en evenementenbureaus;
 • met onze toezichthouders, zoals toezichthouders op het gebied van gegevensbescherming, om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, en aan verzoeken van rechtshandhavende, toezichthoudende of andere overheidsinstanties;
 • wij kunnen niet‐persoonlijke gegevens over de bezoekers van onze website en over het websiteverkeer en ‐gebruik in geaggregeerde, statistische vorm delen met onze partners, gelieerde bedrijven of adverteerders;
 • mochten wij in de toekomst ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen aan een derde, kunnen wij informatie doorgeven aan deze potentiële of daadwerkelijke koper van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen.

In dit gedeelte vindt u meer informatie over:

 • hoe wij persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten;
 • hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren.

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten en diensten van RSi waarvan wij menen dat deze interessant voor u zijn. Wij kunnen contact met u opnemen via e‐mail, per post, telefonisch of via andere communicatiekanalen waarvan wij denken dat u deze op prijs stelt. In alle gevallen houden wij rekening met uw voorkeuren ten aanzien van de wijze waarop wij onze marketingcontacten met u beheren.

Om uw privacyrechten te beschermen en om ervoor te zorgen dat u invloed hebt op de wijze waarop wij onze marketingcontacten met u beheren:

 • beperken wij onze direct‐marketingactiviteiten tot een redelijk en proportioneel niveau: wij sturen u alleen berichten waarvan wij menen dat deze interessant of relevant voor u zijn;
 • kunt u ons te allen tijde vragen te stoppen met op u gerichte direct marketing. U kunt ons vragen te stoppen met het toesturen van marketing‐e‐mails via de afmeldingslink die is opgenomen in alle marketing‐e‐mails die u van ons ontvangt; Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Geef daarbij aan of u wilt dat wij stoppen met alle vormen van marketing, of alleen met een bepaald type marketing (bijvoorbeeld e‐mailmarketing); en
 • kunt u via de instellingen van uw browser aangeven hoe cookies moeten worden beheerd die kunnen worden gebruikt om u online reclame aan te bieden.
 • Wij raden u aan om de privacyverklaringen en ‐voorkeursinstellingen die via sociale media beschikbaar worden gesteld, regelmatig te raadplegen. Dat geldt ook voor uw voorkeuren binnen uw RSi‐account.

In deze sectie vindt u meer informatie over:

 • hoe wij als wereldwijde onderneming opereren en gegevens internationaal doorgeven;
 • de maatregelen die wij hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer wij deze naar andere landen overdragen.

RSi is wereldwijd actief. Uw persoonsgegevens kunnen dan ook worden doorgegeven aan en opgeslagen in landen buiten de EU, onder relevante gegevensbeschermingswetten, inclusief landen die andere gegevensbeschermingsnormen hanteren. RSi zal gepaste stappen nemen om ervoor te zorgen dat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet plaatsvindt, deze gegevens zorgvuldig worden beheerd om uw privacyrechten en ‐belangen te beschermen en de doorgifte wordt beperkt tot landen waarin de juridische beschermingsniveaus adequaat kunnen worden geacht of waarmee adequate alternatieve afspraken zijn gemaakt om uw privacyrechten te beschermen.

Voor dit doel geldt het volgende:

 • Doorgiften aan RSi in de Verenigde Staten worden gedekt door het EU‐VS‐privacyschild. Meer informatie over onze naleving van het Privacyschild en over uw rechten in het kader van het Privacyschild kunt u vinden in onze privacyschildverklaring;
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan entiteiten buiten RSi of aan derden die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten, verkrijgen wij van hen contractuele garanties omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. Sommige van deze garanties zijn algemeen erkende passende veiligheidsmaatregelen of contractuele mechanismen zoals de modelcontractbepalingen; of
 • Wanneer wij verzoeken om informatie ontvangen van rechtshandhavende of toezichthoudende instanties, valideren wij deze verzoeken zorgvuldig voordat er persoonsgegevens openbaar wordt gemaakt.

hebt het recht om via [email protected] contact met ons op te nemen voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen (inclusief een kopie van relevante contractuele toezeggingen) om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren wanneer deze zoals hierboven gemeld wordt doorgegeven.

In beperkte omstandigheden kan doorgifte van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op contextspecifieke afwijkingen die doorgiften toestaan bij afwezigheid van veiligheidsmaatregelen, zoals wanneer een doorgifte noodzakelijk is voor het instellen of uitoefenen van, dan wel het verdedigen tegen juridische claims.

Beveiliging

Afhankelijk van de aard van de desbetreffende informatie hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, richtlijnen en procedures in het leven geroepen om het risico op onopzettelijke vernietiging, verlies of onbevoegde verspreiding van of toegang tot dergelijke informatie te beperken. De maatregelen die wij nemen, omvatten het opleggen van geheimhoudingsregels aan onze medewerkers en dienstverleners, het beperken van de toegang tot persoonsgegevens, en het vernietigen of anonimiseren van persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Aangezien de veiligheid van gegevens deels afhankelijk is van de veiligheid van de computer die u gebruikt om met ons te communiceren en van de veiligheidsmaatregelen die u zelf in acht neemt bij (indien van toepassing) het omgaan van gebruikersnamen en wachtwoorden, moet u passende maatregelen treffen om deze informatie te beschermen.

Opslag van uw persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens op zo lang dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals uitgelegd in deze verklaring. Onder sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende langere tijd opslaan, bijvoorbeeld wanneer wij verplicht zijn om dit te doen in overeenstemming met juridische, regelgevende, fiscale en boekhoudkundige eisen.

In specifieke omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende langere tijd opslaan, zodat wij beschikken over een nauwkeurige registratie van uw betrekkingen met ons. Dat kan zinvol zijn in het geval van klachten of rechtszaken, of wanneer wij redelijkerwijs mogen aannemen dat er een geschil kan ontstaan in verband met uw persoonsgegevens of transacties.

Behoudens bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen afhankelijk van onze verwerkingsactiviteiten, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uitgebreidere informatie over uw rechten vindt u hieronder.

Zoals hierboven is uitgelegd, hebben wij geen juridische zeggenschap over de persoonsgegevens die wij verwerken in de context van het leveren van diensten aan onze klanten. Als u rechten met betrekking tot deze gegevens wilt uitoefenen, moet u dus contact opnemen met onze klant. Deze werkt met ons samen om te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd.

 • Potentieel hebt u het recht om:
 • Inzage te krijgen in persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens te laten rectificeren of verwijderen
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • Uw persoonsgegevens door te geven
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing
 • Een overzicht te verkrijgen van de veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen bij het overdragen van persoonsgegevens naar een ander rechtsgebied dan het uwe
 • Een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit

Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen, voordat wij u de gevraagde persoonsgegevens verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om, voor zover dat juridisch is toegestaan, onkosten in rekening te brengen, bijvoorbeeld wanneer uw verzoek duidelijk ongefundeerd of onredelijk is.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]. Onderhevig aan juridische en andere toegestane overwegingen zullen wij elke redelijke inspanning leveren om direct aan uw verzoek te voldoen of u te informeren indien wij meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Mogelijk zijn wij niet altijd in staat om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld omdat wij daarmee in strijd zouden handelen met onze geheimhoudingsplicht jegens anderen, of wanneer wij wettelijk het recht hebben om uw verzoek op een andere wijze af te handelen.

Recht op inzage in persoonsgegevens

U hebt een recht om een verzoek in te dienen dat wij u voorzien van een kopie van uw persoonsgegevens die wij hebben en u hebt het recht om te worden geïnformeerd over (a) de bron van uw persoonsgegevens, (b) de doeleinden, juridische basis en verwerkingsmethodes, (c) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, (d) de bijbehorende rechten die u hebt, en (e) de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven.

Recht om persoonsgegevens te rectificeren of te verwijderen

U hebt het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonsgegevens corrigeren. Wij controleren mogelijk de juistheid van de persoonsgegevens voordat wij deze corrigeren.

In een beperkt aantal gevallen kunt u ook verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens:

 • wanneer deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij deze hadden verzameld; of
 • wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken (wanneer de gegevensverwerking was gebaseerd op uw toestemming); of
 • nadat u met succes een beroep hebt gedaan op uw recht om bezwaar te maken (zie Recht om bezwaar te maken); of
 • wanneer deze onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan RSi is onderworpen.

Wij zijn niet verplicht om aan uw verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens te voldoen wanneer uw persoonsgegevens moeten worden bewaard:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • voor het indienen of uitoefenen van, dan wel het of verdedigen tegen juridische claims;

Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan echter alleen, wanneer:

 • de juistheid van de gegevens wordt betwist, zodat wij in de gelegenheid zijn de juistheid ervan te verifiëren; of
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de gegevens worden verwijderd; of
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, maar wij deze nog nodig hebben voor het vaststellen of uitoefenen van, dan wel het verdedigen tegen juridische claims; of
 • u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, en wij nog bezig zijn om te verifiëren of er dwingende redenen zijn.

Na uw verzoek om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, kunnen wij deze blijven gebruiken:

 • wanneer wij daarvoor uw toestemming hebben; of
 • voor het vaststellen of uitoefenen van, dan wel het verdedigen tegen juridische claims; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Recht om uw persoonsgegevens over te dragen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, door machines leesbaar formaat of u kunt vragen om deze direct door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, maar in ieder geval alleen wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst met u; en
 • de verwerking automatisch wordt uitgevoerd.

Het is onwaarschijnlijk dat wij als verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerken waarbij dit recht kan worden uitgeoefend. Een mogelijk uitzondering hierop is de verwerking van gegevens in verband met direct marketing.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen iedere verwerking van uw persoonsgegevens die onze legitieme belangen als juridische basis heeft, wanneer u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Indien u bezwaar maakt, hebben wij de gelegenheid om aan te tonen dat wij overtuigende gerechtvaardigde belangen hebben die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden.

Recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing

U kunt verzoeken dat wij de manier wijzigen waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden.

U kunt verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan niet‐gelieerde derden voor direct marketing of enig ander doel.

Right to obtain a copy of personal information safeguards used for transfers outside your jurisdiction

You can ask to obtain a copy of, or reference to, the safeguards under which your personal information is transferred outside of the European Union.

We may redact data transfer agreements to protect commercial terms.

Recht om een kopie te krijgen van de beveiligingsmaatregelen voor de persoonsgegevens die worden gebruikt voor doorgifte buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen om een kopie te krijgen van of met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen waaronder uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar locaties buiten de Europese Unie.

Wij kunnen gegevensoverdrachtovereenkomsten opstellen om commerciële voorwaarden te beschermen.

Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit indien u zorgen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Hoewel u het recht hebt om te allen tijde contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit, vragen wij u om in voorkomende gevallen eerst te proberen om met ons tot een oplossing te komen.

Onze wereldwijde functionaris voor gegevensbescherming is het primaire contactpunt voor alle kwesties die voortvloeien uit deze privacyverklaring. U kunt contact opnemen met deze wereldwijde functionaris voor gegevensbescherming via: [email protected]

Als u vragen, zorgen of klachten hebt met betrekking tot onze naleving van deze kennisgeving en de gegevensbeschermingswetgeving, of als u uw rechten wilt uitoefenen, vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen. Wij stellen dan een onderzoek in en proberen klachten en geschillen op te lossen. Wij doen al het redelijke om zo snel mogelijk te voldoen aan uw wens om gebruik te maken van uw rechten, en doen dat in elk geval binnen de termijnen die zijn voorgeschreven in de gegevensbeschermingswetgeving.

Contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (d.w.z. uw gebruikelijke woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk). Wij vragen u om eerst te proberen om met ons tot een oplossing te komen voordat u contact opneemt met uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Juridische afdeling
Uitvoerend vicevoorzitter, algemene raad en Chief Privacy Officer
 +1 312-474-8355 [email protected]
Functionaris voor privacy/gegevensbescherming
Hoofdfunctionaris voor privacy en internationale functionaris voor de gegevensbescherming
 +1 312-474-2662 [email protected]
Bureau voor gegevensbeveiliging +1 312-474-2865 [email protected]

Gebruiksvoorwaarden website

Van kracht vanaf 1 oktober 2020

Deze pagina (en de documenten waarnaar hierop wordt verwezen) bieden u een overzicht van de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website www.retailsolutions.com en alle lokale landversies (onze website), hetzij als gast hetzij als geregistreerde gebruiker. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en zult naleven. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden instemt, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Onze website wordt geëxploiteerd door Retail Solutions, Inc. (“RSi”, de “onderneming”, “wij” of “ons”), een Delaware Corporation gevestigd aan de 150 N Clinton St., Chicago, IL 60661 in de Verenigde Staten.

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor de diensten die wij via onze website aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk wanneer onze website op enig moment of gedurende een bepaalde tijd niet beschikbaar is. Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, altijd ononderbroken beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot de website, of tot bepaalde delen ervan, beperken tot gebruikers die bij ons zijn geregistreerd. Wanneer u in het kader van onze beveiligingsprocedures een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt, moet u dergelijke informatie behandelen als vertrouwelijk. U mag deze informatie niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om te allen tijde een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze door u gekozen of door ons toegewezen is, indien u volgens ons een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet heeft nageleefd.

U bent ervoor verantwoordelijk alle maatregelen te treffen die nodig zijn om toegang tot onze website te verkrijgen. Tevens moet u ervoor zorgen dat iedereen die onze website via uw internetverbinding bezoekt, op de hoogte is van deze voorwaarden en zich eraan houdt.

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele‐eigendomsrechten op onze website en van al het materiaal dat op de site wordt gepubliceerd. Het materiaal wordt wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en ‐verdragen. Al deze rechten worden voorbehouden. U mag voor persoonlijk gebruik één exemplaar van pagina’s op onze website afdrukken of delen van de site downloaden. Ook mag u anderen binnen uw organisatie attent maken op materiaal dat op onze site is gepubliceerd.

U mag het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag illustraties, foto’s, video’s, audiofragmenten of afbeeldingen niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Onze status (en die van anderen die hebben bijgedragen) als auteur van het materiaal op onze website, moet altijd worden bevestigd. U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen. Als u (delen van) onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden afdrukt, kopieert of downloadt, verliest u onmiddellijk het recht om onze website te gebruiken en moet u, naar onze keus, alle exemplaren van het door u geproduceerde materiaal retourneren of vernietigen.

Rapporten en andere materialen die op onze site worden gepubliceerd, zijn niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. Wij wijzen daarom elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat is gesteld in dergelijke materialen door bezoekers van onze website of door anderen die van de inhoud van deze materialen op de hoogte zijn gebracht.

Wij streven ernaar onze website regelmatig te updaten. Wij kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien nodig, kunnen wij de toegang tot onze website opschorten of de website voor onbepaalde tijd sluiten. Materiaal op onze website kan op een bepaald moment verouderd zijn, maar wij zijn op geen enkele wijze verplicht om dergelijk materiaal up‐to‐date te houden.

Het materiaal dat op onze website wordt gepubliceerd, wordt aangeboden in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen ten aanzien van de nauwkeurigheid. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van onze groep ondernemingen en derden die aan ons zijn gelieerd, hierbij alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen uit die op grond van de wet, het gewoonterecht of de redelijkheid kunnen worden geïmpliceerd.

Elke aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade of gevolgschade die door de gebruiker is geleden in verband met onze website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze website, eraan gekoppelde websites of erop geplaatste materialen, inclusief zonder beperking aansprakelijkheid voor:

inkomstenderving, verlies van zakelijke activiteiten, verlies van winsten of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilling van management‐ of kantoortijd, en voor enig ander verlies van welke aard dan ook, ongeacht op welke wijze het verlies voortvloeit uit of is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, ook als dit kon worden voorzien. Dit beïnvloedt niet onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling noch enig andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op www.retailsolutions.com. Als u onze website gebruikt, garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

U mag geen materiaal naar of vanaf onze website publiceren of verzenden:

dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, beledigend, pornografisch, kwetsend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, intimiderend, oneerbaar, haatzaaiend, godslasterlijk, vertrouwenschendend, privacyschendend is of dat ergernis of overlast kan veroorzaken; of waarvoor u niet alle benodigde vergunningen en/of goedkeuringen hebt verkregen; of wanneer dat wordt gezien als plegen van of het aanzetten tot een strafbaar feit, wanneer dat aanleiding kan geven tot een civielrechtelijke aansprakelijkheidsstelling, of wanneer dat anderszins in enig land van de wereld onwettig is of wanneer daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van enige derde; of wanneer het materiaal technisch schadelijk is (waaronder, zonder beperking, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke onderdelen, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

U mag geen misbruik maken van onze site door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, tot de server waarop onze website wordt gehost, of tot enige andere server, computer of database die met onze website is gekoppeld. U mag geen DoS‐ of DDoS‐aanval op onze website plegen.

Door deze bepaling te schenden kunt u aansprakelijk zijn voor een misdaad op grond van de Computer Misuse Act 1990. Wij melden dergelijke overtredingen aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en wij werken met hen samen door uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In geval van een dergelijke inbreuk, verliest u onmiddellijk het recht om onze site te gebruiken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door DDoS‐aanvallen, virussen of andere schadelijke technische toepassingen die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kunnen beschadigen, doordat u gebruikmaakt van onze website of van enige andere website waarnaar wij linken, of doordat u materiaal downloadt van onze site of van enige andere website waarnaar wij linken. Wij raden gebruikers aan om onze site regelmatig te controleren op nieuwe inhoud, en om passende maatregelen te treffen om zich te beschermen tegen virussen en ander schadelijk materiaal.

Wij bepalen, naar eigen goeddunken, of u inbreuk hebt gemaakt op deze voorwaarden. In dergelijke gevallen treffen wij maatregelen die wij passend achten, waaronder, zonder beperking, het intrekken van uw recht om onze site te gebruiken, het ondernemen van juridische stappen tegen u, en/of het doen van een melding bij rechtshandhavingsinstanties, al naar gelang wat wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

U mag een link plaatsen naar onze startpagina op voorwaarde dat u dat op eerlijke en wettige wijze doet, en dat u daarmee onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag een link echter niet zodanig weergeven dat er enige vorm van samenwerking met, goedkeuring door of ondersteuning van ons wordt gesuggereerd, wanneer dat niet het geval is. U mag geen link plaatsen op een website waarvan u geen eigenaar bent.

Onze website mag niet in een frame op een andere website worden weergegeven. Ook mag u geen link plaatsten naar een ander deel van onze website dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving de toestemming om links te plaatsen, in te trekken. De website waarop u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de normen ten aanzien van de inhoud, zoals hierboven zijn uiteengezet.

Indien u op andere wijze dan hierboven vermeld gebruik wilt maken van materiaal op onze website, kunt u een daartoe verzoek aan [email protected] zenden.

Als er op onze website links zijn opgenomen naar websites en bronnen van derden, zijn deze alleen voor uw informatie opgenomen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke websites of bronnen. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor deze websites of bronnen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

De lokale rechtbanken van de website die u bezoekt, hebben niet‐exclusieve jurisdictie over enige claim voortvloeiend uit of met betrekking tot een bezoek aan onze website. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Amerikaans recht.

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen. U wordt geacht van tijd tot tijd te controleren of wij op deze pagina wijzigingen hebben doorgevoerd. Door na een wijziging van deze gebruiksvoorwaarden onze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Bepalingen of verklaringen die elders op onze site worden gepubliceerd, kunnen voorrang hebben boven bepaalde bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Dank u voor uw bezoek aan onze website.

Ready to Rule?

Let us show you how RSi can help power your growth & profitability.

Request a Demo